कारखाना

Weaving Workshop
Cutting Room

बुनाई कार्यशाला

काट्ने कोठा

Sewing Area
Packing Room

सिलाई क्षेत्र

प्याकिङ कोठा

Warehouse
Workshop

गोदाम

कार्यशाला