कारखाना

बुनाई कार्यशाला
काट्ने कोठा

बुनाई कार्यशाला

काट्ने कोठा

सिलाई क्षेत्र
प्याकिङ कोठा

सिलाई क्षेत्र

प्याकिङ कोठा

गोदाम
कार्यशाला

गोदाम

कार्यशाला